udruga@angelus.ba       ++387 (0)63 820-370

Godišnji plan rada za 2020. godinu

 

GODIŠNJI PLAN RADA UDRUGE ANGELUS ZA 2020. GODINU

Tek. broj

Naziv aktivnosti

Rok/Vrijeme

Nositelj aktivnosti

Surađuje

01.

INDIVIDUALNI TRETMANI I TERAPIJE

Tokom cijele godine

Defektolozi/terapeuti

Upravni odbor udruge

02.

GRUPNE TERAPIJE - RADIONICE

Jednom tjedno

Defektolozi/terapeuti

Roditelji/Volonteri

03.

GRUPNE TERAPIJE - IGRAONICE

Jednom tjedno

Defektolozi/terapeuti

Roditelji/Volonteri

04.

ODRŽAVANJE REDOVITIH SASTANAKA U. ODBORA

Tokom cijele godine

Predsjednik udruge

Upravni odbor

05.

ODRŽAVANJE SKUPŠINE UDRUGE

Tijekom ožujka 2020.

Predsjednik Skupštine

Članstvo udruge

06.

SUDJELOVANJE NA SEMINARIMA; KONFERENCIJAMA, TRENINZIMA, RADIONICAMA,

Po pozivima

Predsjednik udruge

Tajnica i Upravni odbor udruge

07.

OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA

Višekratno tijekom godine

Predsjednik udruge

Upravni odbor udruge

08.

ORGANIZACIJA RADIONICA ZA RODITELJE I ČLANOVE UDRUGE

Višekratno tijekom godine

Upravni odbor udruge

Članstvo i volonteri

09.

ORGANIZACIJA HUMANITARNOG RADA

Pred blagdane i u drugim prigodama

Upravni odbor udruge

Članstvo i volonteri

10.

ORGANIZACIJA I PROVEDBA IZLETA DJECE

2 X godišnje

Upravni odbor udruge

Članstvo i roditelji

11.

ORGANIZACIJA DODJELE BOŽIĆNIH POKLONA

Pred Božić i N. godinu

Upravni odbor

Sponzori

12.

SURADNJA SA GRANSKIM UDRUGAMA

Tijekom cijele godine

Upravni odbor

Udruženja prijatelji

13.

ODRŽAVANJE WEB STRANICE, I PROMIDŽBA UDRUGE NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

Tijekom cijele godine

Predsjednik udruge

Upravni odbor i članstvo

14.

IZRADA FINANCIJSKIH I PLANSKIH DOKUMENTA

Do konca siječnja

Predsjednik udruge

Upravni odbor udruge

15.

SURADNJA SA CENTROM ZA SOC. RAD I ORGANIMA VLASTI NA OPĆINI I ŽUPANIJI

Tijekom godine

Predsjednik udruge

Upravni odbor udruge

16.

OSIGURANJE SREDSTAVA ZA RAD UDRUGE

Tijekom cijele godine

Predsjednik, Upravni odbor

Sponzori, Proračun Općine, Županije, donatori. Aktivnosti članstva udruge, članarine

17.

INSTITUCIONALNO RJEŠAVANJE STATUSA UDRUGE I DNEVNOG CENTRA

Do konca godine

Upravni  odbor

Vlada ŽP i općina Domaljevac-Šamac

18.

POMOĆ ČLANOVIMA UDRUGE U TROŠKOVIMA LIJEČENJA

Po ukazanoj potrebi i mogućnostima udruge

Upravni odbor udruge

Članstvo udruge

19.

PROVEDBA KATEGORIZACIJE NOMINALNIH ČLANOVA UDRUGE

Tijekom godine

Centar za soc. rad.

Vlada ŽP.

Upravni odbor udruge, roditelji

20.

PRAĆENJE JAVNIH POZIVA I APLICIRANJE NA ISTE

Tijekom godine

Predsjednik udruge

Upravni odbor

21.

IZRADA PROJEKATA ZA SPONZORSTVO

Tijekom godine

Predsjednik udruge

Upravni odbor

22.

UPOSLENJE RADNIKA U DNEVNOM CENTRU

Tijekom godine

Upravni odbor

Donacije i DPZ

23.

NASTAVAK UREĐENJA DNEVNOG CENTRA

Tijekom godine

Upravni odbor

Članstvo udruge

Gornje aktivnosti udruge Angelus nominalno su pobrojane, a njihova realizacija ovisit će o nizu faktora od kojih većina nije u zoni utjecaja same Udruge. Zadan je veliki broj ciljeva i Upravni odbor izražava spremnost da ih realizira sve. Osiguranje sredstava će biti presudno za realizaciju većine planiranih stavki. Ovisno o istim Upravni odbor će nastojati rješavati prioritetne aktivnosti koje ne bi trebale biti dovedene u pitanje.

 

FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. GODINU

 

PRIHODI

 

01.

Prihodi iz proračuna općine i županije

52.000,00

02.

Humanitarni prihodi

5.000,00

03.

Prihodi od članarine

 1.000,00

04.

Prihodi od donacija pravnih osoba

14.000,00

05.

Ostali prihodi

200,00

 

Ukupno prihodi

72.200,00

 

RASHODI

 

01.

Bruto plaće i naknade angažiranom osoblju

53.600,00

02.

Materijal za rad s djecom

 6.000,00

03.

Usluge

4.000,00

04.

Humanitarni rashodi

3.000,00

05.

Oprema i materijal

3.000,00

06.

Ostali troškovi

2.600,00

 

Ukupno rashodi

72.200,00

Ukupni prihodi planirani su na temelju prošlogodišnjih iskustava i planiranih aktivnosti  tijekom 2020. godine. Sukladno planiranim prihodima rashodovna strana prati planske aktivnosti Udruge, a odražava predviđeni troškove Dnevnog centra koji su neminovni kako bi Dnevni centar funkcionirao ustaljenom praksom. Budući da je Dnevni centar udruge smješten u objektu škole u prikazanom proračunu nisu predviđena sredstva za troškove grijanja, električne energije i održavanje dvorišta i objekta. Do sada su isti troškovi teretili školu, odnosno proračun Vlade Županije Posavske.

Udruga Angelus je neprofitna organizacija koje ne stvara prigode od svoje djelatnosti te sav prihod, osim prihoda od članarine i kamata, namiče donacijama i proračunskim dotacijama iz proračuna općine Domaljevac-Šamac i Vlade Županije Posavske.

Upravni odbor Udruge pratit će prihodovnu stranu i sukladno prilivu novca ispunjavat će zacrtane programske ciljeve gdje će se voditi računa o izvršenju glavnih i prioritetnih zadaća koje su od primarnog interese djece s posebnim potrebama.

                                                                                                                                           Upravni odbor:

                                                                                                                               _________________________