udruga@angelus.ba       ++387 (0)63 820-370

Izvješće o radu Udruge za 2019. godinu

 

Narativno izvješće o radu udruge Angelus za 2019. godinu

U veljači 2020. godine Udruga Angelus će obilježiti 5 godina svog djelovanja. Proteklu 2019. godina karakteriziraju očekivani rezultati iako nekoliko težišnih zadaća iz Godišnjeg plana rada nisu ispunjene, prije svega zbog nedostatka financijskih sredstava. Primarna zadaća i tijekom 2019. godine bila je organizacija i pružanju usluga individualnih terapija djeci s posebnim potrebama koja koriste usluge našeg Dnevnog centra.

JAVNOST RADA

Početkom godine održana je četvrta redovita Skupština udruge. Okupljenim članovima prezentirano je izvješće o radu za prethodnu (2018.) godinu koje je jednoglasno usvojeno. Također jednoglasno je usvojen i godišnji plan rada za 2019. godinu.

Budući da je Skupština bila i Izborna na istoj su birana tijela Udruge sukladno Statutu i Poslovniku o radu Skupštine.

Većinom glasova nazočnih članova Skupštine potvrđena su sva tijela iz starog saziva koja su dobila novi četverogodišnji mandat da vode i zastupaju Udrugu. Sve odluke su donesene jednoglasno bez glasova protiv.

Rad Udruge je javan i transparentan. Sva izvješća, planovi i sve aktivnosti Udruge redovito se objavljuju na službenoj stranici Udruge (www.angelus.ba i www.udruga-angelus.com).

ČLANSTVO

U svojoj petoj godini postojanja Udruga bilježi kontinuitet aktivnosti. Obim djelatnosti i djelokrug poslovanja uspijeva zadržati na razini prethodne godine, a niz aktivnosti bilježi unapređenje kako u kvantitetu tako i u kvalitetu.

Broj nominalnih članova Udruge neprestance raste tako da je broj korisnika povećan sa 28 članova (koliko ih je bilo u 2018. godini) na 32 člana. Osim tih 32. djece Udruga u svojoj evidenciji ima još 5. članova koji više ne koriste usluge našeg Dnevnog centra. Nemamo povratnu informaciju hoće li se ista djeca ponovo javljati u naš Dnevni centar ili su naše usluge napustili trajno. Osim registriranog članstva na terapije u Dnevnom centru čeka još 8. djece (nalaze se na listi čekanja). Djeca na čekanju nisu učlanjena u našu Udrugu, ali je za očekivati da će obaviti i tu formalnost po dobivanju termina za provođenje terapija.

Osim nominalnih članova (djece) članstvo u Udruzi čine i roditelji djece, kao i prijatelji Udruge. Tako da ukupan broj članova Udruge prelazi brojku od 100.

TEŽIŠNE ZADAĆE PO GODIŠNJEM PLANU RADA

Po godišnjem planu rada za 2019. godinu Udruga je planirala 23 težišne aktivnosti.

Od ukupnog broja težišnih zadaća za njih 14 se može reći da su u cijelosti izvršene ili da se zadovoljno s postignutim. Za 6 težišnih zadaća ima se smatrati da su realizirane djelomično dok 3 težišne zadaće nisu realizirane o čemu se referiramo u nastavku teksta.

Djelomice realizirane zadaće:

 • Grupne terapije - igraonice u Dnevnom centru

Iako je Udruga tijekom 2019. godine postigla vidan napredak u broju održanih grupnih terapija kroz organizirane igraonice, u odnosu na 2018. godinu ukupan broj održanih igraonica nije dosegnut sukladno Godišnjem planu rada za 2019.

Broj terapija ovog tipa izveden je prije svega sukladno raspoloživim kapacitetima stručnih osoba. A nedostatak dovoljnog broja defektologa kontinuirano nas ograničava u provedbi cjelovitih planiranih terapija tijekom godine po ovoj težišnoj zadaći. Zadaća se planira i u 2020. godini, a broj terapija će jednako ovisiti o kadrovskim kapacitetima koji u Dnevnom centu budu na raspolaganju.

 • Organizacija radionica za roditelje i članove udruge

Iako je zadaća planirana da se tijekom godine provodi višekratno broj radionica s roditeljima i članovima Udruge sveden je na minimum. Prije svega razlozi su bili raspoloživi kapaciteti i neuređen prostor za održavane većeg broja takvih radionica. Iz tog razloga zadaće se ima smatrati djelomično realizirano. Ipak, nadu za punim kapacitetom realizacije ove aktivnosti daje nam novouređeni blok Dnevnog centra gdje su osigurani uvjeti i za ovakvim vidom zadaće. Što znači da će zadaća biti planirana i u idućoj godini te se po ovoj zadaći očekuju pozitivni rezultati.

 • Organizacija i provedba izleta djece

Godišnjim planom rada planirana su dva izleta djece. Tijekom 2019. godine organiziran je i proveden jedan izlet. Rezultati izleta su ocjenjeni pozitivnim i izražena je nada da se isti ili slični izleti organiziraju i tijekom 2020. godine.  50 %-tno izvršenje ove planske zadaće limitirano je raspoloživim sredstvima, a broj realiziranih izleta u 2020. godini također će ovisiti o financijskim mogućnostima Udruge.

 • Suradnja s Centrom za socijalni rad i organima vlasti na Općini i Županiji

Tijekom 2019. godine Udruga bilježi značajniji napredak po pitanju suradnje s Centom za socijalni rad. Organizirani su međusobni sastanci i pokrenuto je nekoliko inicijativa koje su prethodnih godina bile blokirane. Realizirane su konkretne zadaće i s napretkom u suradnji s Centrom za socijalni rad možemo biti zadovoljni. S tim da smatramo da se ta suradnja može podići i na višu razinu što očekujemo tijekom 2020. godine. S druge strane razina kvalitete suradnje s organima vlasti nije bila na razinu koju očekujemo tako da ovu zadaću možemo smatrati djelomično izvršenom.

Ista zadaća planirana je i tijekom 2020. godine te se u istoj godini očekuje intenziviranje suradnje.

-    Osiguranje sredstava za rad udruge

Udruga je osigurala dio planiranih sredstava za proračunsku 2019. godinu. Zahvaljujući istim sredstvima postignuti su prikazani rezultati.

Djelimice izvršene zadaće, a poglavito one neizvršene su rezultat ne ostvarenih prihoda koji su planirani, a koje Udruga nije uspjela namaći tijekom 2019. godine.

Prikaz planiranih i realiziran prihoda sažet je u financijskom izvješću Udruge Angelus za 2019. godinu.

-    Provedba kategorizacija nominalnih članova Udruge

Iako je Udruga ovu plansku zadaću planirala još prije 5 godina i svake prethodne godine ju nije uspjela realizirati. Bio je to rezultat nedovoljne aktivnosti Centar za socijalni rad i anemičnog odnosa nadležnog ministarstva da se ovaj gorući problem riješi. Izvanrednim angažmanom Udruge Angelus potaknut je proces provedbe kategorizacije gdje je s Centrom za socijalni rad u Lukavcu dogovoren pregled naše djece. Organizacijsku aktivnost po pitanju kategorizacije na sebe je preuzeo naš Centar za socijalni rad i ta je aktivnost provedena sukladno očekivanjima. Međutim, do današnjeg dana djece koja su obavila preglede u Lukavcu još nisu dobila rješenje o kategorizaciji. Kako nam je objašnjeno birokratske barijere i zakonska regulativa Županije Posavske sprječavaju izdavanje rješenja djeci. Budući da zadaća nije provedena do kraja ista se našla u kategoriji djelomično realiziranih zadaća. Udruga će tijekom 2020. godine poduzeti sve mjere da se ista zadaća izvrši u cijelosti i da djeca dobiju potrebna rješenja.

Težišne aktivnosti koje nisu provedene:

 • Sudjelovanje na seminarima, konferencijama, treninzima, radionicama

Iako se Udruga odazivala na događaje ove vrste njih je tijekom 2019. godine bilo jako malo tako da ovu zadaću možemo smatrati nerealiziranom. Obim izvršenja ove zadaće ne ovisi samo o kapacitetima Udruge, nego je u prvi mah zadaća u sferi subjekata koji organiziraju nabrojane manifestacije. Na sve skupove koji su u zemljopisnom smislu blizu sjedišta Udruge moguć je pozitivan odgovor, dok dulja putovanja isključujemo zbog nedostatka sredstava i drugih kapaciteta koji se traže za izvršenjem ovakvih zadaća.

 • Institucionalno rješavanje statusa Udruge i Dnevnog centra

Iako je zadaća planirana niz godina i unatoč silnim naporima Upravnog odbora udruge i Predsjednika udruge da se ovo pitanje konačno riješi po istom ni tijekom 2019. godine nije riješeno praktično ništa.

S općinom Domaljevac-Šamac održano je nekoliko radnih sastanaka. Traženo je institucionalno i pravno rješavanje pitanja Dnevnog centra, međutim, tijekom 2019. godine ova zadaća nije realizirana.

S Vladom Županije Posavske i nadležnim ministarstvima suradnja je bila daleko teža. Na niz naših poziva na sastanak, poslanih nekoliko mailova i pisama nije nam uopće odgovoreno. Nakon, upornih pritisaka krajem godine održan je kratki sastanak s Predsjednikom Vlade Županije Posavske koji praktično nije donio nikakve rezultate. Izuzev da je od strane Predsjednika Vlade ŽP naložen sastanak s Ministrom zdravstva, rada i socijalne politike. Sastanak je održan i na istom je elaborirano stanje u Udruzi i Dnevnom centru s jasno izraženim zahtjevima s kojima je Udruga htjela riješiti institucionalne probleme koje prat rad Udruge. Na kraju se sastanak ispostavio više nego jalovim jer Vlada ŽP nije usvojila ni jedan zahtjev naše Udruge niti su stvorene indicije da će po ovom pitanju nešto biti riješeno. Zadaća se smatra nerealiziranom i prenosi se u 2020. godinu.

 • Uposlenje djelatnika

Nedovoljni prihodi Udruge koji se osiguravaju iz proračuna Općine i Županije i nestabilni prihodi od donacija tijekom 2019. godine bili su nedostatni da bi Udruga uposlila i jednog djelatnika. Ukupan broj djece i obim poslova u Dnevnom centu nadilazi okvire volonterskog načina rada i upravljanje Udrugom tj. vođenje Dnevnog centra zahtijeva angažman više osoba koje bi bile stalno uposlene u Dnevnom centru.

Za popunjavanje radne karte, a s obzirom na kapaciteta Dnevnog centra potrebno je uposliti 8 djelatnika i to 4 defektologa, administrativnog radnika, ravnatelja centra, kuharicu/čistačicu, domara/kotlovničara.

Udruga ne upošljava ni jednog djelatnika izuzev što angažira tri defektologa po ugovoru o djelu.

Budući da nismo uposlili ni jednu osobu zadaća se smatra neizvršenom i ista se prenosi u 2020. godinu.

Realizirane težišne aktivnosti:

U nastavku izvješća je prikaz realiziranih težišnih zadaća koje pojedinačno dodatno možemo obrazložiti na zahtjev.

Uspješno realizirane zadaće su:

 • Individualni tretmani i terapije. Na godišnjoj razini naši defektolozi/terapeti održe preko 2500 individualnih tretmana s našom djecom. Edukacije i terapije su temeljna naša zadaća i ima prioritet nad svim ostalim aktivnostima.
 • Grupne terapije – radionice. Udruga je tijekom 2019. godine realizirala zadaću sukladno Godišnjem planu rada udruge. Bilo je povremenih poteškoća u osiguranju sredstava za provedbu zadaće, ali zadaća se može smatrati realiziranom u potpunosti.
 • Održavanje redovitih sastanaka Upravnog odbora. Tijekom 2019. godine Upravni odbor održao je 36 redovitih sjednica, dodatno i veći broj neformalnih sastanaka na kojima se raspravljalo o aktualnostima u Udruzi i aktivnostima u Dnevnom centru.
 • Održavanje Izborne Skupštine udruge. Udruga svake godine održi po jednu redovitu Skupštinu kako je i predviđeno Statutom Udruge. S tim da je početkom 2019. godine održana Izborna skupština budući da je četverogodišnji mandat izabranim tijelima Udruge istekao. Skupština je uspješno organizirana i održana je sukladno Statutu i Poslovniku o radu. Na Skupštini je izabrano novo, staro, rukovodstvo Udruge koje je od članova Skupštine dobilo još jedan četverogodišnji mandat.
 • Obilježavanje značajnih datuma. Udruga je tijekom 2019. godine obilježila najznačajnije datume među kojima ističemo Dan Dnevnog centra. Također su na prigodan način obilježeni svi Međunarodni praznici o pravima djece i osoba sa invaliditetom kao i drugih sličnih značajnih datuma koji su od interesa članstva Udruge.
 • Organizacija humanitarnog rada. Članovi Udruge Angelus sudjeluju na humanitarnim manifestacijama i sukladno raspoloživim kapacitetima daju svoj doprinos humanitarnom radu.
 • Organizacija dodjele poklona djeci za Božić i Novu godinu. I tijekom 2019. godine, kao i svake prethodne Udruga organizira prigodan program u sklopu kojeg se djeci članovima Udruge dodjeljuju prigodni poklon paketići pred blagdan Božića. Kao donaciju Udruga je dobila sredstva za kupovinu paketića od Vlade Županije Posavske i prigodan broj gotovih paketića od strane općinskog načelnika tj. od općine Domaljevac-Šamac.
 • Suradnja sa granskim udrugama. Udruga ima dobru suradnju sa srodnim udrugama na području naše Županije. Međusobna suradnja je na razini, prvenstveno sa udrugama iz Orašju s kojima dijelimo zajedničke trenutke. Razmjenjujemo iskustva i zajednički sudjelujemo na važnim događajima kako za našu Udrugu tako i za udruge sa području općine Orašje. Određena suradnja je prisutna i sa udrugom u Odžaku, ali zbog slabije prometne povezanosti ta suradnja nije na razini kao sa udrugama iz Orašja.
 • Održavanje web stranice i promidžba udruge. Udruga redovito održava svoju web stranicu i vrši promidžbu Udruge ne samo preko web stranice nego i izradom promotivnih materijala. Također, održavamo našu Facebook stranicu na kojoj s prijateljima dijelimo informacije o aktivnostima naše udruge, čime ujedno doprinosimo i javnosti rada Udruge.
 • Izrada financijskih i planskih dokumenta. Udruga redovito, a sukladno zakonskoj obvezi, izrađuje Godišnja izvješća o radu Udruge kao i Godišnje planove rada Udruge. Ista izvješća i planove transparentno objavljuje na svojoj web stranici, a Izvješća o radu redovito dostavlja općini Domaljevac-Šamac i Vladi Županije Posavske.
 • Pomoć članovima Udruge u troškovima liječenja djece. Na nesreću djece i roditelja jedan broj članova naše udruge tijekom 2019. godine imao je izražene zdravstvene probleme koji su se ogledali u bolničkom liječenju djece. Na sreću, Udruga je zahvaljujući sredstvima iz donacija uspjela na račune roditelja bolesne djece uplatiti jednokratne novčane pomoći čime smo participirali u troškovima liječenja teško bolesne djece. Sukladno svojim mogućnostima, a temeljem Statuta Udruge tek u petoj godini postojanja Udruge bili smo u mogućnosti realizirati ovakvu jednu zadaću. Istu zadaću smo planirali i ranijih godina, ali nikada do sada nismo bili u mogućnosti pozitivno odgovoriti na zahtjeve roditelje. Tijekom 2019. godine uspjeli smo u par navrata što nam pričinjava zadovoljstvo da smo i ovu zadaću na kakav takav način obilježili kao realiziranu.
 • Izrada projekata za sponzorstvo. Tijekom cijele godine Upravni odbor radi na prikupljanju sponzoriranih sredstava. U tu svrhu sačinjavaju se projekti i dokumentacija koji obrazlažu naše projekte kako bi potencijalni sponzori imali jasnu sliku koga i zašto sponzoriraju.
 • Praćenje javnih poziva i apliciranje na iste. Upravni odbor kontinuirano prati javne pozive i natječaje za dodjelu sredstava neprofitnim organizacijama. I u 2019. godini smo izradili nekoliko projektnih prijedloga i aplicirali smo s njima po javnim pozivima. Nažalost, dio naših aplikacija tijekom 2019. nije zadovoljio potencijalne donatore. Međutim, bilo je i onih koji su zadovoljili kriterije donatora te smo tijekom 2019. godine kroz realizirane projekte ostvarili značajna sredstva s kojima smo načinili veliki napredak u poboljšanu uvjeta rada u našem Dnevnom centru.

Gornje planske aktivnosti taksativno nabrojane i u najkraćem opisane mogu se smatrati uspješno realiziranim premda bi daleko zadovoljniji bili da smo u nekim od tih planskih aktivnosti imali i učinkovitije rezultate.

Pri realizaciji većine njih imali smo izrazite poteškoće i rješavali smo ih na način kako su nam uvjeti i okolnosti to dozvoljavali.

GLAVNA AKTIVNOST TIJEKOM 2019. GODINE

Težišna aktivnost koja je obilježila proteklu 2019. godinu, uostalom kao i sve prethodne godine, bila je usmjerena na osiguranju sredstava za plaće defektologa i pripadajućih doprinosa na isplaćene honorare.

Svojim ažurnim i dobro organiziranim radom uspjeli smo zadržati postojeće defektologe u Dnevnom centru što nam je uistinu i najveća briga, jer u slučaju da nas netko od defektologa napusti doveli bi u pitanje osiguranje potrebnih tretmana za djecu. Tržište rada oskudijeva za profilima svih defektoloških usmjerenja i danas čak veliki gradski centri muku muče sa angažmanom logopeda i defektologa drugih usmjerenja. Dok drugi ne postavljaju pitanje o cijeni rada defektologa, mi uspijevamo svoje defektologe zadržati uz uistinu mizerne plaće. Pogotovo što iste defektologe nismo u mogućnosti angažirati po ugovoru o radu već improviziramo sa ugovorima o djelu čime dovodimo u pitanje motivaciju trenutačno angažiranih defektologa i njihov dalji angažman u našem Dnevnom centru.

Iako smo po ovom i sličnim pitanjima pojačano bili aktivni kroz 2019., godinu, naši napori nisu naišli na razumijevanje i problem osiguranja plaća za defektologe nismo uspjeli riješiti.

Načelno Udruga i nije ta koja ih može i koja ih treba riješiti. Nositelj aktivnosti socijalne, zdravstvene i svake druge skrbi nad djecom s posebnim potrebama je Vlada Županije Posavske, odnosno nadležna ministarstva. Svima je prezentirano stanje u udruzi i Dnevnom centru. Ukazano je na probleme, predložena su rješenja, ali nitko nije poduzeo nikakve aktivnosti da se gorući problem, rješavanje kadra defektologa, riješi na adekvatan i trajan način.

Roditelji iz Udruge Angelus neće odustati od svojih zahtjeva za pravim svoje djece i ubuduće će poduzeti niz aktivnost kako bi ostvarili prava za svoju djecu.

TRENUTAČNE AKTIVNOSTI

U vrijeme pisanja ovog izvješća Udruga skrbi o 32 djece predškolske i školske dobi. Broj djece o kojima skrbimo kontinuirano se mijenja. Jedni odlaze, drugi dolaze tako da brojno stanje korisnika ne predstavlja konstantu.

Kapacitet objekta Dnevnog centra može prihvatiti čak i nešto veći broj djece, ali su nam drugi kapaciteti ograničeni i bojimo se da nećemo moći primati više djece.

Zbog problema u financiranju postojećih kapaciteta Upravni odbor udruge razmatra rješenja na koji će način prekinuti ovu agoniju. Jer bez adekvatne pomoći Općine i Županije Udruga neće moći sama na duži period pratiti troškove koji se svakog mjeseca iznova stvaraju u Dnevnom centru. Uvidom u usvojene proračune Općine Domaljevac-Šamac, a poglavito u proračun Vlade Županije Posavske i dalje se uočava diskriminatorski odnos prema našoj udruzi u usporedbi sa sličnim udrugama na području naše Županije. S toga je vrlo izgledna opcija da se zatvori rad Dnevnog centra ili da se obim pruženih usluga smanji na mjeru koju će proračunske dotacije moći pratiti. A to bi značilo značajno smanjenje broja terapija. Za posljedicu toga očekivati je i otkazivanje ugovora o djelu angažiranih defektologa čime će se stvoriti uvjeti da se Dnevni centar ugasi u potpunosti.

ANGAŽIRANI DEFEKTOLOZI I ASISTENTI U NASTAVI

Udruga trenutno angažira 3 defektologa čiji je raspored rada po sljedećem:

 • defektolog, socijalni pedagog, klinički psiholog: dva dana tjedno,
 • defektolog, logoped, magistar logopedije: pola radnog vremena tjedno
 • defektolog, edukator specijalni rehabilitator, tri dana tjedno

Angažman defektologa sveli smo na optimalan broj sati sukladno našim financijskim mogućnostima. Dakako, idealno bi bilo kada bi djeca imala i veći broj tretmana, no u ovim okolnostima i sa ovom financijskom konstrukcijom nismo u mogućnosti dodatno angažirati defektologe.

Međutim, u skorije vrije bit ćemo primorani angažirati još jednog terapeuta budući da je naš projekt uređenja Dnevnog centra (II faza) pri završetku i da ćemo uskoro osposobiti dnevni boravak za djecu s najvećim stupnjem defektnosti nužno se nameće angažiranje još jednog defektologa/terapeuta. Teško defektna djeca nemaju dovoljan broj sati terapija i rad s njima nužno je pojačati. Dnevni boravci za takvu djecu nemaju alternativu i Udruga je učinila sve što je u njezinoj moći da se takvoj djeci stvore potrebni uvjeti i da ta djeca konzumiraju svoja prava kako im i pripada.

Osim zdravstvene skrbi i pomoći oko rehabilitacije i liječenja djece Udruga je poduzela aktivnosti i oko obrazovanja djece s posebnim potrebama. Ranijih godina Udruga je angažirala osobne asistente za svu djecu s posebnim potrebama (za članove udruge). Osigurana financijska sredstva za isplate honorara asistentima nisu bila dostatna. Imali smo obećanja Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i sporta Županije Posavske da će nam refundirati nedostajuća sredstva. Nije teško pogoditi, svaki put su nas izigrali i nikada nam nisu uplatili obećano. Udruga je time izgubila za nas značajna sredstva, ali na žalost mnogih eto nismo zbog toga propali kao što su propali obrazi onih kojima nije problem slagati ni bolesnu djecu. Jer taj novac su zanijekali bolesnoj djeci i nikomu drugome.

Da ne bi ponovo bila izigrana Udruga je odustala od angažmana osobnih asistenata i više se ne upuštamo u aranžmane s nadležnim ministarstvom. Istina, dobili smo novu ministricu, novog Predsjednika vlade. Okolnosti su se promijenile, ali očito ne i navike. Za ovu školsku godinu Ministarstvo prosvjete improvizira i slobodni smo reći nezakonito donosi odluku kojem dijete treba asistent u nastavi… Uz to po 5 puta većoj cijeni plaćaju se osobni asistenti u nastavi nego je to svojevremeno osiguravala naša Udruga. I umjesto da svako dijete ima svog osobnog asistenta (zato se i zovu osobni asistenti) Ministarstvo je ustrojilo sustav da jedan asistent šeta iz sata u sat od djeteta do djeteta. Što je ponovo mimo zakona. Ne vidimo tu nikakvu logiku ni zdrav razum.

Budući da je Udruga iz gore navedenih razloga odustali od angažmana i uključivanja u inkluzivne obrazovne procese tu naša aktivnost u pogledu sudjelovanja u pomoći pri obrazovanju djece s posebnim potrebama nije prestala.

Angažirali smo se u nešto drukčijem vidu dodatne edukacije i realizacijom projekta osigurali smo jednu interaktivu ploču pomoću koje ćemo održavati dopunsku nastavu s djecom koja imaju poteškoće u savladavanju gradiva konvencionalnim metodom učenja. Dopunska nastava je u pripremi i bit će realizirana tijekom 2020. godine.

 

FINANCIJSKI POKAZATELJI

 

Financijsko izvješće Udruge Angelus za 2019. godinu

 

PRIHODI

 

   

Humanitarni prihodi ……….……………………………………………………………………..

4.590,00 KM

Prihodi iz proračuna općine Domaljevac-Šamac ….………………..…..………….............

4.500,00 KM

Prihodi iz proračuna Županije Posavske …….……………………….…………………........

17.600,00 KM

Prihodi od članarine članova udruge ………………………….…………………………........

450,00 KM

Prihodi od kamata ……………………………………………………………………………….  

3,11 KM

Prihod od donacija pravnih osoba ………………………………………………………….......

26.558,30 KM

   

UKUPNI PRIHODI

53.701,41 KM

 

PRIHODI PO PRORAČUNSKIM IZVORIMA

Struktura prihoda od proračunskih sredstava Vlade Županije Posavske je sljedeća:

Prihodi iz proračuna vlade Županije Posavske ..…………..……..………………………….. 17.600,00 KM

                                                                                                               

                                                                                                                        Od toga:

                                                                  Donacija po Javnom pozivu za udruge:     2.000,00 KM

                                                                             Donacija za božićne paketiće:        400,00 KM

                                                        Grant Udruzi Angelus iz proračuna Vlade ŽP:   15.200,00 KM

Obrazloženje utroška prihoda iz proračuna Vlade Županije Posavske:

 • Iznos od 2.000,00 KM od dotacije po Javnom pozivu iz Grant za udruge utrošen je namjenski sukladno apliciranom projektu.
 • Donacija za paketiće namjenski je utrošena. Iznos računa iznosio je 413,54 KM. Udruga je iz svojih izvora pokrila stvorenu razliku.
 • Sredstva iz Granta udruzi Angelus (15.200 KM) utrošena su u cijelosti na isplate naknada defektolozima po ugovorima o djelu.

 

Struktura prihoda od proračunskih sredstava općine Domaljevac-Šamac je sljedeća:

Prihodi iz proračuna općine Domaljevac-Šamac …………………………..….……………….. 4.500,00 KM

                                                                                  

                                                                                                                            Od toga:

                                                                     Dotacija po zahtjevu Udruge Angelus:     2.000,00 KM

                                                               Donacija od prihoda Kongresa dijaspore:         500,00 KM

                       Donacija po zahtjevu Udruge za nabavku Behringer logopedskog seta:    2.000,00 KM

                   

Obrazloženje utroška prihoda od Općine Domaljevac-Šamac:

 • Sredstva po dotaciji od 2.000 KM utrošena su u cijelosti za isplatu naknada defektolozima.
 • Sredstva u iznosu od 500 KM također su utrošena na ime troškova defektologa.
 • Sredstva uplaćena za nabavku Behringer logopedskog seta još nisu utrošena i ista se prenose za narednu godinu. Sredstva nisu utrošena zbog nedostatka dodatnih potrebnih sredstva za nabavkom navedenog uređaja. Tržišna cijena Behringer uređaja je oko 5000 KM. Sredstva će se namjenski utrošiti tijekom 2020. godine po osiguranju ostatka nedostajućih sredstava.

 

RASHODI

 

Isplate defektolozima po Ugovorima o djelu …………………..………………………..............

28.528,31 KM

Vodna naknada po ugovorima o djelu ..…………………………………………………............

141,30 KM

Porez za zaštitu po ugovorima o djelu ..…………………………………………………..........

141,30 KM

Materijal za rad s djecom ………………………….…………….………………………...….....

2.902,52 KM

Troškovi reprezentacije (hrana i sokovi za djecu) .……………………………………............

1.635,76 KM

Humanitarni rashodi …….…………………………………………………………………………

2.200,00 KM

Usluge prijevoza ……..…………………………………………………………………………….

292,50 KM

Uredski materijal ……………………………………………………………………………………

413,74 KM

Usluge financija i knjigovodstva …………………………………………………………..….......

300,00 KM

Ostale usluge  ………………………………………………………………………………...……

580,00 KM

Usluge bankarske …………………………………………………………………………….……

728,61 KM

Sitan inventar ……………………………………………………………………………………….

837,95 KM

Troškovi promidžbe …..…………………………….……………………………………………..

174,68 KM

Usluge održavanja objekta ……………………….……………………………………………....

163,98 KM

Ostali troškovi ….……………………………………………………………………………………   

15,00 KM

UKUPNO RASHODI

39.055,65 KM

                                                                     

Raspoloživa sredstva Udruge Angelus na dan 31.12.2019. godine iznose 14.645,81 KM i prenose se u tekuću poslovnu godinu. Od tog iznosa stvorene obveze po doniranim sredstvima za još nerealizirane projekte iznose 9.000,00 KM. Realizacija projekata je u tijeku i isti će biti dovršeni do konca travnja 2020. godine.

Udruga nema otvorenu blagajnu nego sav promet vodi preko otvorenog računa kod UniCredit banke. Sukladno Zakonu o udruženjima i fondacijama FBiH Udruga vodi poslovne knjige i u zakonskom roku dostavlja financijsko izvješće sukladno pozitivnim zakonskim propisima.         

 

                                                                                                                Predsjednik udruge Angelus

                                                                                                               ________________________

                                                                                                                        Petar Dujmenović