udruga@angelus.ba       ++387 (0)63 820-370

Izvjeće o radu udruge za 2018. godinu

Izvješće o radu udruge Angelus za 2018. godinu

Udruga Angelus je utemeljena krajem veljače 2015. godine. Iza nas su četiri godine uspješnog rada. U protekloj 2018. godini udruga bilježi očekivane rezultate i provodi planirane aktivnosti s težištem na organizaciji u pružanju usluga individualnih tretmana djeci s posebnim potrebama.

JAVNOST RADA

Početkom godine održana je treća redovita Skupština udruge. Okupljenim članovima prezentirano je izvješće o radu za proteklu (2017.) godinu koje je jednoglasno usvojeno. Također jednoglasno je usvojen i godišnji plan rada za 2018. godinu.

Osim redovite sjednice Skupštine, dana 25.06.2018. godine, održano je i izvanredno zasjedanje Skupštine radi donošenje odluka iz nadležnosti Skupštine, a po instrukcijama Ministarstva pravosuđa i uprave.

Četvrta redovita, a ujedno izborna sjednica Skupštine udruge planirana je koncem veljače 2019. godine kada će članstvo biti izvješteno o radu Udruge u 2018. godini i o planskim aktivnostima udruge za 2019. godinu. Osim toga na sjednici Skupštine birat će se novi saziv upravnih tijela Udruge koja će voditi Udrugu u narednom četverogodišnjem periodu.

Rad Udruge je javan i transparentan. Sva izvješća, planovi i sve aktivnosti Udruge redovito se objavljuju na službenoj stranici Udruge (www.angelus.ba i www.udruga-angelus.com).

ČLANSTVO

U svojoj četvrtoj godini postojanja Udruga bilježi kontinuitet aktivnosti. Obim djelatnosti i djelokrug poslovanja uspijeva zadržati na razini prethodne godine. U odnosu na prethodnu godinu broj nominalnih članova udruge smanjen je za četvero djece tako da smo 2018. godinu zaključili sa 28 članova (32 u 2017. godini). Glavni uzrok smanjenja broja članstva u udruzi rezultat je odlaska obitelji s djecom u inozemstvo. Broj djece koja gravitira našoj udruzi mijenja se na mjesečnoj razini. Ali se broj djece u prosjeku kreće oko 30 što je i optimalni kapacitet našeg Dnevnog centra s obzirom na broj defektologa koje angažiramo i na financijsku konstrukciju koju uspijevamo stvoriti tijekom godine.

Osim nominalnih članova (djece) članstvo u Udruzi čine i roditelji djece, kao i prijatelji Udruge. Tako da ukupan broj članova Udruge prelazi brojku od 100.

TEŽIŠNE ZADAĆE PO GODIŠNJEM PLANU RADA

Po godišnjem planu rada za 2018. godinu Udruga je planirala 23 težišne aktivnosti.

Od ukupnog broja njih uspješno je realizirana 11 aktivnosti dok su 5 težišne aktivnosti realizirane djelomično, a njih čak 7 se mogu smatrati da nisu realizirane.

Djelomice realizirane zadaće:

 • Organizacija i provedba igraonica u Dnevnom centru

Iako je Udruga godinama uspješno provodila edukativno senzoričke igraonice tijekom 2018. godine održano ih je tek nekoliko. S obzirom na planirani broj igraonica može se smatrati da ova težišna aktivnost nije provedena u cijelosti, jer svega par organiziranih igraonica ne zadovoljavaju kriterije uspješno izvršene zadaće.  Iako je Udruga opremila prostoriju za provođenje edukativno senzoričkih terapija koje se izvode kroz organizaciju igraonice one nisu provođene u planiranom obimu uslijed nedostatka kadra, odnosno sredstava za plaćanje kvalificiranih defektologa koji bi mogli provoditi ovaj tip terapije. Iako se zadaća planira i u 2019. godini ako Udruga ne osigura potrebita sredstva zadaća se neće realizirati ni u ovoj kalendarskoj godini.

 • Obilježavanje značajnih datuma

U svojim godišnjim planovima udruga je zacrtala obilježavanje nekoliko značajnih datuma. Zbog nedostatka sredstava nismo obilježili neke od značajnih datuma koji se tiču djece, a posebno invalidne djece. Tako je izostalo obilježavanje Međunarodnog dana djeteta, Dana osoba sa invaliditetom i Međunarodni dan volontera. S druge strane uspješno su obilježeni Dan godišnjice utemeljenja Udruge i Dan Dnevnog centra Angelus koji se obilježava 05. rujna na blagdan svete Majke Tereze koja je ujedno zaštitnica naše djece i kućni zavjet našeg Dnevnog centra. Na prigodan način obilježen je i Božić dok za ostale blagdane, praznike i druge značajne datume nismo imali sredstava, koja nisu ključna, ali koja su značajna u organizaciji svake aktivnosti.

 • Organizacija edukativnih i terapijskih radionica za djecu

Slično kao i aktivnost organizacije i provedbe igraonica tako je i sa terapijskim radionicama. Dok smo imali plaćenog defektologa radionice su provođene redovito. Zbog nemogućnosti dodatnog angažmana defektologa ni kod ove planske aktivnosti nismo imali prostora da realiziramo program radionica kako je i zacrtano. Zbog pretrpanog kalendara angažiranih defektologa broj radionica sveden je na minimum. Realizirana je tek nekolicina njih i to uglavnom vezano za značajne datume čija se tradicija njeguje u našem Dnevnom centru. Za puno izvršenje ove aktivnosti potreban je angažman dodatnog broja defektologa.

 • Organizacija radionica za roditelje i članove udruge

Planska aktivnost koja nije provedena na željenoj razini. Iako su organizirana brojna druženja i sastanci roditelja na kojima su roditelji bili upoznati s aktivnostima i programima djelovanja Udruge tijekom 2018. godine nismo bili u mogućnosti osigurati tematske radionice za roditelje sa stručnim predavačima. Kao i u većini slučajeva uzrok su bila financijska sredstva i unaprijed određeni prioriteti. Ali zadaća se može smatrati djelomice ispunjenom budući da su predmetne radionice održavane u vlastitoj organizaciji sa razmjenama informacija i iskustava među roditeljima s čijom praksom planiramo nastaviti i u 2019. godini.

 • Organizacija humanitarnog rada

Naša Udruga je ranijih godina samostalno sudjelovala u humanitarnim akcijama uslijed kojih su namicana određena sredstva. Prikupljeni iznosi u tim aktivnostima su bili na simboličnoj razini, ali su svakako bili motivirajuća stavka na prihodovnoj strani našeg proračuna. Od 2018. godine članice Udruge Angelus humanitarne aktivnosti provode uz suradnju sa udrugom žena Vez iz Domaljevca. U toj sinergiji dviju udruga zabilježeni su vidni rezultati. Međutim, Udruga izražava žaljenje što na ovom polju nismo učinili više. Pogotovo nas žalosti što smo bili prinuđeni odbiti organizaciju Diplomatic Winter Bazar iz Sarajeva (u organizaciji veleposlanica u našoj zemlji) koja nam je ponudila štand na Božićnom sajmu u Sarajevu gdje smo imali mogućnosti prodavati suvenire i na taj način stvoriti dodatne prihode udruzi. Bili smo prisiljeni odbiti poziv jer Udruga nema organizacijske i operativne kapacitete provesti jednu takvu aktivnost.

Težišne aktivnosti koje nisu provedene:

 • Pomoć članovima Udruge u troškovima liječenja

Iako Udruga sve godine svog postojanja planira ovu aktivnost, koja je i jedna od osnovnih ciljeva Udruge, između ostalog zbog čega je Udruga i utemeljena, ni tijekom 2018. godine nismo bili u mogućnosti pomoći ni jednom djetetu, ni jednom roditelju kada su u pitanju troškovi liječenje djece. Kod težih oblika defektnih stanja djece, naših članova Udruge, aktivnosti (terapije i edukacije) koje se provode u našem Dnevnom centru nisu dostatne. Mnogi roditelji su prisiljeni svoju djecu voditi i u druge centre, u druge zdravstvene ustanove. Iako, načelno taj trošak pokriva tzv. uputnica s tri pečata, stvarni troškovi liječenja djece u ino ustanovama su daleko veći nego ih pokriva uputnica. Tu treba dodati i troškove medicinskih pomagala i drugog potrebnog materijala koji roditelji moraju nabaviti za svoju djecu.

Kontinuirani trošak iscrpljuje prihode roditelja i mnogi se nalaze u izrazito teškoj situaciji. Iako Udruga tijekom godine ostvari prihode koje bi mogli usmjeriti za pomoć roditeljima prisiljeni smo gro prihodovanih sredstava kanalizirati kroz plaće defektologa (i doprinose na plaće) budući da procjenjujemo kako su individualne terapije za djece beskompromisno prioritet od kojeg ne želimo odstupiti. Iako liječenje djece ne bi trebala biti primarna aktivnost Udruge mi smo prisiljeni svu svoju energiju usmjeriti na tu aktivnost kada već postojeći sustav zdravstvene zaštite ima druge prioritete.

 • Provedba kategorizacije za nominalne članove Udruge

Iako četiri duge godine Udruga inzistira na provedbi kategorizacije, koja je ključna u procesu rehabilitacije djece s poteškoćama u razvoju, ona nije provedena i uopće se ne nazire takva aktivnost koju treba realizirati Centar za socijalni rad uz patronat Ministarstva zdravstva rada i socijalne politike. Bez obzira što se propuštanjem ove aktivnosti krši niz zakona pa i prava djece nadležni za aktivnost provedbe kategorizacije oglušuju se o sve naše zahtjeve i vapaje. Iako smo mi samoinicijativno pronašli odgovarajuću ustanovu i dogovorili uslužnu provedbu kategorizacije za našu djecu našli smo na birokratske prepreke i samovolju naših nadležnih tijela koja ili neće ili ne znaju realizirati aktivnosti koje im se serviraju na dlanu. Roditelji, članovi naše Udruge, neće pasivno promatrati ovakvu indolentnost mjerodavnih nego će se aktivnije uključiti u prozivanje odgovornih i pokretanje odgovarajućih procesa i postupaka u cilju zadovoljenja potreba djece, a koja su propisana pozitivnim zakonskim aktima i koja su do temeljnih ljudskih prava.

 • Uposlenje djelatnika

Prihodi udruge tijekom 2018. godine bili su nedostatni da bi Udruga uposlila djelatnika. Ukupan broj djece i obim poslova u Dnevnom centu nadilazi okvire volonterskog načina rada i upravljanje Udrugom tj. vođenje Dnevnog centra zahtijeva angažman osobe koja bi bila stalno uposlena. Za cjelovitu organizaciju svih aktivnosti u Dnevnom centru i za vođenjem i upravljanjem istim traži se svakodnevni, kontinuiran i predan rad. Zato je nužno uposlenje jednog djelatnika, kako je i bilo planirano po planu rada za 2018. godinu (jednako kao i u 2017. godini). Ali uslijed nedostatka sredstava tu zadaću nismo mogli ispuniti i prenosimo je za iduću poslovnu godinu.

 • Institucionalno rješavanje statusa Udruge i Dnevnog centra

Jednako kao i kod kategorizacije, birokratske prepreke i samovolje pojedinaca spriječile su i još uvijek sprječavaju institucionaliziranje Dnevnog centra i njegovo dovođenje u pravne okvire kako bi se u istom obavljale usluge terapija i edukacija na zakonit način. Iako je Udruga pokrenula niz aktivnosti da se pitanje Dnevnog centra dovede u red svi mjerodavni su se oglušili o naše zahtjeve. Ono što je Udruga uspjela sama uraditi to je i urađeno, a za sve drugo gdje su svoj dio zadaće trebali uraditi Općina, Županija i država, nitko nije mrdnuo prstom. Udruga nema sve potrebne ovlasti, tako da i sada sve aktivnosti u Dnevnom centru predstavljaju čistu improvizaciju i nadasve protupravnu radnju. Ali roditelji djece, više iz očaja, prisiljeni su snalaziti se i improvizirati na sve moguće načine samo kako bi njihova djeca imala kakvu takvu terapiju. Tijekom 2018. godine upućivali smo zahtjeve (što usmene, što pismene) brojnim nadležnim tijelima. Svi odreda se nisu udostojili odgovoriti nam po našim zahtjevima. Nitko s nama nije htio obaviti razgovor s ciljem rješavanja naših problema. Bit će da su svi upoznati sa stanjem stvari, ali da nikomu nije stalo rješavati probleme djece i roditelja. Budući da su problemi vidni Udruga će i tijekom 2019. godine inzistirati na razgovorima u cilju rješavanja problematike koja nas tišti, a posebice će inzistirati na provođenju zakona koji se krše i čijim se nepoštivanjem djeci uskraćuju temeljna ljudska prava.

 • Organizacija i provedba izleta

Iako je zadaća bila planirana zbog nedostatka sredstava nismo je realizirali tijekom godine. Ista aktivnost se planira u 2019. godini.

 • Nastavak uređenja Dnevnog centra

Zbog neriješenih imovinsko pravnih pitanja udruga Angelus nije mogla planirati aktivnosti na daljem uređenju Dnevnog centra. Okončana prva faza uređenja Centra omogućila je temeljne uvjete za pružanje edukativno-rehabilitacijskih usluga djeci s posebnim potrebama. Očekivali smo tijekom 2018. godine sastanke s mjerodavnim tijelima vlasti s kojima bi riješili ovo pitanje. Međutim, kako je ta suradnja izostala nismo bili u mogućnosti ovu težišnu zadaća, koja je za nas od iznimne važnosti, realizirati i pitanje upravljanja objektom škole u Grebnicama staviti u pravne okvire. Iako ni općina Domaljevac-Šamac ni Vlada ŽP nisu participirali ni s jednom markom u uređenju i opremanju Dnevnog centra udruge Angelus realizacijom naših projekata u taj objekt uložili smo velika sredstva. Ne samo da smo time sebi i svojoj djeci osigurali temeljne uvjete za provedbu edukacije i rehabilitacije nego smo uštedjeli značajna proračunska sredstva i Općini i Županiji koje kao da se natječu koja će nas više ignorirati. S druge strane, izražavamo nadu da će novi sazivi vlasti kako na općini Domljevac-Šamac tako i u Županiji Posavskoj odgovornije se ponijeti prema našoj djeci i kako ćemo konačno u sinergiji pristupiti gorućim problemima i zajednički ih rješavati tijekom 2019. godine i u godinama koje slijede. Budući da imamo pozitivna iskustva s novim ljudima koji čine glavne poluge vlast izražavamo nadu da prethodna negativna iskustva nećemo dijeliti i u ovoj kalendarskoj godini.

 • Suradnja s Centrom za socijalni rad i organima vlasti na općini i županiji

Sa žaljenjem navodimo da je ova suradnja izostala u potpunosti tako da ova težišna aktivnost tijekom 2018. godine nije ispunjena. U više navrata smo tražili sastanke i razgovore sa svim tijelima navedenim u nazivu ove aktivnosti. Pisali smo i slali pismene zahtjeve. Međutim, nitko se nije usudio ni ispričati se roditeljima djece u pokušaju da opravda izostanak bilo kakvog međusobnog susreta. Jasno da Udruga nema kapacitet natjerati bilo koga da nas primi i da sasluša naše probleme, niti smo mi poduzimali aktivnosti da na bilo koga vršimo pritisak. Nadali smo se razumijevanju Centra za socijalni rad, načelnika općine Domaljevac-Šamac, predsjednika Vlade ŽP. Nisu pokazali empatiju prema djeci s posebnim potrebama i ono malo poštovanja prema roditeljima djece koliko se od njih očekuje.

Držimo da ignoriranje i diskreditiranje naše Udruge predstavlja čin grubog kršenja zakonskih propisa. Ignoriranje potreba djece s poteškoćama u razvoju je i čin kršenja temeljnih ljudskih prava.

Naša Udruga sukladno zakonskim obvezama i zahtjevima resornog ministarstva Vlade ŽP i Predsjednika OV Domaljevac-Šamac uredno dostavlja svoje izvješće o radu za 2018. godinu i od istih očekuje da ovo naše izvješće u cijelosti bude prezentirano zastupnicima u Skupštini Županije Posavske i članovima Općinskog vijeća općine Domaljevac-Šamac. Istodobno pozivamo tijela koja će usvajati naše izvješće o radu za 2018. godinu da omoguće nazočnost udruzi Angelus da na sjednicama tih tijela brane ovo izvješće i po potrebi dodatno obrazlože isto.

Realizirane težišne aktivnosti:

U nastavku izvješća je prikaz realiziranih težišnih zadaća koje pojedinačno dodatno možemo obrazložiti na zahtjev.

Uspješno realizirane zadaće su:

 • Individualni tretmani i terapije. Na godišnjoj razini naši defektolozi/terapeti održe preko 2400 individualnih tretmana s našom djecom. Edukacije i terapije su temeljna naša zadaća i ima prioritet nad svim ostalim aktivnostima.
 • Održavanje redovitih sastanaka Upravnog odbora. Tijekom 2018. godine Upravni odbor održao je 38 redovitih sjednica, dodatno i veći broj neformalnih sastanaka na kojima se raspravljalo o aktualnostima u Udruzi i aktivnostima u Dnevnom centru.
 • Održavanje redovite Skupštine udruge. Udruga svake godine održi po jednu redovitu Skupštinu kako je i predviđeno Statutom Udruge. S tim da je tijekom 2018. godine održana i jedna Izvanredna sjednica Skupštine Udruge.
 • Sudjelovanje na seminarima; konferencijama, treninzima, radionicama. Udruga je tijekom 2018. godine participirala na zadanu aktivnost od kojih ističemo suradnju naše Udruge sa Ekonomskim institutom iz Sarajeva, a na prijedlog Federalnog ministarstva znanosti i obrazovanja u projektu izrade studije na temu "Socijalne usluge u zajednici i djeca s poteškoćama/smetnjama u razvoju".
 • Organizacija dodjele poklona djeci za Božić i Novu godinu. I ove godine, jednako kao i prethodne, nitko se nije sjetio naše djece s posebnim potrebama tako da djeca od nikoga nisu dobila nikakve poklone. Zato je Upravni odbor donio Odluku da sami pripremimo poklone za našu djecu i da ih razveselimo posjetom Djeda Mraza što smo i učinili pred Božić upriličenjem manje priredbe nakon koje smo djeci podijelili paketiće. Nećemo nikomu uzeti za zlo ponovno zaboravljanje naše djece, jer nitko nema ovu obvezu i nitko nije dužan našoj djeci spremiti paketiće pa ni one najmizernije koji ne vrijede više od 3 KM. Uz svu diskriminaciju i omalovažavanja koja trpimo nismo i nećemo nikoga moliti. Barem toliko dostojanstva imamo. Čekali smo s namjerom do pred sam Božić, tek toliko da vidimo koliko su djeca s posebnim potrebama uvažena i koliko se do njih drži u našem društvu. Dobili smo odgovor…
 • Suradnja sa granskim udrugama. Udruga ima dobru suradnju sa srodnim udrugama na području naše Županije. Međusobna suradnja je na razini, prvenstveno sa udrugama iz Orašju s kojima dijelimo zajedničke trenutke. Razmjenjujemo iskustva i zajednički sudjelujemo na važnim događajima kako za našu Udrugu tako i za udruge sa području općine Orašje. Određena suradnja je prisutna i sa udrugom u Odžaku, ali zbog slabije prometne povezanosti ta suradnja nije na razini kao sa udrugama iz Orašja.
 • Održavanje web stranice i promidžba udruge. Udruga redovito održava svoju web stranicu i vrši promidžbu Udruge ne samo preko web stranice nego i izradom promotivnih materijala. Također, održavamo našu Facebook stranicu na kojoj s prijateljima dijelimo informacije o aktivnostima naše udruge, čime ujedno doprinosimo i javnosti rada Udruge.
 • Izrada financijskih i planskih dokumenta. Udruga redovito, a sukladno zakonskoj obvezi, izrađuje Godišnja izvješća o radu Udruge kao i Godišnje planove rada Udruge. Ista izvješća i planove transparentno objavljuje na svojoj web stranici, a Izvješća o radu redovito dostavlja općini Domaljevac-Šamac i Vladi Županije Posavske.
 • Osiguranje sredstava za rad udruge. Prvenstveno zahvaljujući predanom radu članova Upravnog odbora i Predsjednika udruge, a poglavito pisanjem i realizacijom projekata, Udruga je uspjela osigurati sredstva za koliko toliko primjeren rad Udruge i Dnevnog centra. Prihodi iz proračuna Općine tijekom 2018. godine za Udrugu Angelus bili su ponižavajuća (pogledati financijsko izvješće) dok za prihode iz županijskog proračuna ne možemo reći da su zanemarivi, jer iz istog izvora osiguravamo najviše sredstava koje u cijelosti trošimo na ime plaća defektolozima. Unatoč tomu držimo da su dotacije Vlade Županije Posavske udruzi Angelus neargumentirano i neosnovano niže u odnosu na udruge iz Orašja i Odžaka. Posebice kada se uzme u obzir suport koji Vlada ŽP daje Dnevnim centrima, posebno onom u Odžaku, mimo granta za udruge.
 • Izrada projekata za sponzorstvo. Tijekom cijele godine Upravni odbor radi na prikupljanju sponzoriranih sredstava. U tu svrhu sačinjavaju se projekti i dokumentacija koji obrazlažu naše projekte kako bi potencijalni sponzori imali jasnu sliku koga i zašto sponzoriraju.
 • Praćenje javnih poziva i apliciranje na iste. Upravni odbor kontinuirano prati javne pozive i natječaje za dodjelu sredstava neprofitnim organizacijama. I u 2018. godini smo izradili nekoliko projektnih prijedloga i aplicirali smo s njima po javnim pozivima. Nažalost, dio naših aplikacija tijekom 2018. nije zadovoljio potencijalne donatore, a tamo gdje smo i prošli udijelili su nam mrvice, tek toliko kako bi se zadovoljila forma i kako bi se moglo reći da se udovoljilo našim zahtjevima.

Iako imamo određenih saznanja da su pojedina gospoda iz svijeta politike intervenirala u nastojanju da nam se smanje proračunske dotacije (u više navrata), što se na koncu i obistinilo, nećemo prozivati nikoga nego ćemo u ovom izvješću samo konstatirati da im njihova djela služe na čast. Bog im dao zdravlja, a naša Udruga će preživjeti unatoč takvim dobrotvorima.

Gornje planske aktivnosti taksativno nabrojane i u najkraćem opisane mogu se smatrati uspješno realiziranim premda bi daleko zadovoljniji bili da smo u nekim od tih planskih aktivnosti imali i učinkovitije rezultate.

Pri realizaciji većine njih imali smo izrazite poteškoće i rješavali smo ih na način kako su nam uvjeti i okolnosti to dozvoljavali.

GLAVNA AKTIVNOST TIJEKOM 2018. GODINE

Težišna aktivnost koja je obilježila proteklu 2018. godina bila je usmjerena na osiguranje sredstava za plaće defektologa i plaće asistenata u nastavi kao i osiguranje sredstava za uplatu doprinosa na ime isplaćenih plaća.

Svojim ažurnim i dobro organiziranim radom uspjeli smo zadržati postojeće defektologe u Dnevnom centru što nam je uistinu i najveća briga, jer u slučaju da nas netko od defektologa napusti doveli bi u pitanje osiguranje potrebnih tretmana za djecu. Tržište rada oskudijeva za profilima svih defektoloških usmjerenja i danas čak veliki gradski centri muku muče sa angažmanom logopeda i srodnih stručnih radnika. Dok drugi ne postavljaju pitanje o cijeni rada defektologa, mi uspijevamo svoje defektologe zadržati uz uistinu mizerne plaće. Pogotovo što iste defektologe nismo u mogućnosti angažirati po ugovoru o radu već improviziramo sa ugovorima o djelu čime dovodimo u pitanje motivaciju trenutačno angažiranih defektologa i njihov dalji angažman u našem Dnevnom centru.

I u ovom izvješću apeliramo na mjerodavne da o ovom pitanju povedu računa kako i sami ne bi snosili odgovornost za uskraćivanje djeci osnovnog prava, prava na zdravstvenu zaštitu. Jer bez defektologa djeca neće moći konzumirati potrebne terapije koje su im neupitno potrebne.

Iako smo po ovom i sličnim pitanjima kritički bili usmjereni i u izvješću za prošlu godinu po istim pitanjima nije bilo nikakvih pomaka. Čak što više, stječemo dojam da je istina o stanju u udruzi Angelus i našem Dnevnom centru povrijedila nečiju sujetu pa se stupanj arogancije i egoizma prema nama povisio na potenciju više.

TRENUTAČNE AKTIVNOSTI

U vrijeme pisanja ovog izvješća Udruga skrbi o 28 djece predškolske i školske dobi. Broj djece o kojima skrbimo kontinuirano se mijenja. Jedni odlaze, drugi dolaze tako da brojno stanje korisnika ne predstavlja konstantu.

Kapacitet objekta Dnevnog centra može zadovoljiti ovaj tempo, ali su nam drugi kapaciteti ograničeni i bojimo se da nećemo moći primati više djece.

Iako smo imali apstinenciju pojedinih roditelja (zbog neinformiranosti i namjerne dezinformiranosti od strane zlonamjernih pojedinaca) jedan broj njih se ponovo uključio u rad udruge i ponovo dovode svoju djecu. Prvenstveno su na njih utjecale neke učiteljice u školi koje su prepoznale potrebu da se djeci pomogne i svojim autoritetom su doprinijele da djeca ponovo krenu na terapije i edukativne sate koji će sigurno dati rezultate.

Budući da Centar za socijalni rad s nama nema nikakvu komunikaciju, jer slali smo Općini pisani zahtjev da održimo zajednički sastanak uz nazočnost djelatnika Centra za socijalni rad i bili smo ignorirani, nismo našli načina kako ih informirati o apstinenciji i odgovornosti pojedinih roditelja o socijalnom zapuštanju svoje djece.

Premda imamo informacije da ne mali broj školske djece (vrlo moguće i one predškolske dobi) ima potrebu za intervencijom i radom defektologa mi nismo u mogućnosti utjecati da se ta djeca uključe u program našeg Dnevnog centra (ili drugdje ako će im biti lakše i bolje).

I ovom prigodom apeliramo da se djeci izađe u susret i da im se pomogne. Nemojte likovati nad nesavjesnošću roditelja te djece, jer odgovornost je jednaka i na vama. Angažirajmo se zajednički na dobrobit našeg društva i na dobrobiti onih koji su naša budućnost.

Premda mnogi pojedine simptome blage defektnosti (neki čak i ozbiljne) kod djece smatraju normalnim i nevažnim važna je rana intervencija i rano djelovanje. Veliki broj tih defektnosti se može ispraviti. U situaciji kada imao Dnevni centar i kada imao uvjete da možemo pomoći djeci ignorantski se ponašati prema njima nije ništa drugo nego grijeh pred Bogom.

ANGAŽIRANI DEFEKTOLOZI I ASISTENTI U NASTAVI

Udruga trenutno angažira 3 defektologa čiji je raspored rada po sljedećem:

 • defektolog, socijalni pedagog, 10 sati tjedno,
 • defektolog, logoped, (trenutačno na bolovanju) od 01.02.2018, 20 sati tjedno
 • defektolog, edukator-rehabilitator, 40 sati tjedno

Angažman defektologa sveli smo na optimalan broj sati sukladno potrebama djece. Dakako, idealno bi bilo kada bi djeca imala i veći broj tretmana, no u ovim okolnostima i sa ovom financijskom konstrukcijom nismo u mogućnosti dodatno angažirati defektologe, a posebice uvoditi nove defektologe jer za iste nemamo sredstava.

Premda je naša logopedica proteklu godinu bila na trudničkom bolovanju u izvješću za prošlu godinu postavili smo pitanje angažiranja zamjene za istu. Nažalost, na naše pitanje nitko nije odgovorio i nitko se nije potrudio djeci osigurati tako važnog defektologa. Nitko nas, kao roditelje, nije pitao što će te i kako ćete sa svojom djecom. Godina koja je netom protekla po pitanju rehabilitacije djece s logopedskim tretmanom već se smatra izgubljenom. Je li s netko počešao iza uha zbog toga? Jesu li udruge te koje trebaju osiguravati djeci liječnike i terapeute? Što je to važnije osigurati iz proračuna nego djeci sredstva za rehabilitaciju? Trebaju li se i kod nas desiti smrtni slučajevi djece kao u susjedstvu da bi netko reagirao? Tko će tada imati hrabrosti izaći pred roditelje i obratiti im se klišeiziranim odgovorima tipa - nismo znali?

I nisu samo ova tri defektologa tim koji je dostatan našoj djeci, vašoj djeci! Dnevni centri su daleko složenije ustanove nego one za koje mislite da godišnje koštaju 2.000 ili 15.000 KM.

Osim defektologa ima i onih koji na stotine sati odrade besplatno u nastojanju da djeci pruže što je više moguće.

Pa ni ovo izvješće ne piše se samo. I njega netko treba napisati. Reći ćete imate udrugu i imate sredstva pa platite… Da, kada bi platili i najmanju naknadu bilo kome od angažiranih osoba time bi uskratili sredstva za ionako mizerne plaće defektolozima. A to je zadnje što želimo učiniti. Nama je stalo do djece… Nismo svi isti i ne bi valjalo da jesmo.

Osim zdravstvene skrbi i pomoći oko rehabilitacije i liječenja djece Udruga je poduzela aktivnosti i oko obrazovanja djece s posebnim potrebama, odnosno oko provedbe inkluzije u nastavi što je također zakonska obveza, a koja se ne provodi na primjeren način i u duhu slova zakona. I na ovaj problem smo ukazivali više puta, ali sve je prolazilo bez željenih rezultata. Iako je Vlada ŽP poduzela konkretne mjere po pitanju uvođenja asistenata u škole one ne odgovaraju našim potrebama i potrebama djece.

Prema informacijama s kojima raspolažemo Vlada ŽP, odnosno resorno ministarstvo osigurava ili će osigurati dva osobna asistenta za djecu u školi u Domaljevcu. Za drugih dvoje djece za koju Vlada ŽP nema novaca osigurala je sredstva naša Udruga i mi ih plaćamo sredstvima koje smo dobili namjenski realizacijom našeg projekta prema Federalnom ministarstvu obrazovanja i znanosti.

Za prošlu školsku godinu osigurali smo sredstva za 3 asistenta s tim da nam je po istom projektu nedostajalo 3.600 KM. Bio je prešutni dogovor da će nam Vlada ŽP refundirati ta sredstva jer smo mi tim angažmanom osobnih asistenata u vlastitoj režiji proračunu Županije Posavske uštedjeli nemalih 45.000 KM (koliko 3 asistenta koštaju Vladu u jednoj školskoj godini). Treba li se čuditi informaciji da nam ta sredstva nikada nisu refundirana iako smo ih tražili u više navrata.

I za ovu školsku godinu imali smo slične probleme. Tražili smo od Vlade ŽP informaciju ako nam ne može refundirati manjak od 3.600 KM za novi projekt da u njega ne ulazimo jer nama nije jednostavno mimo projekta izdvojiti toliki novac. Naravno, pouzdanu informaciju nismo dobili. Niti smo imali informaciju hoće li Vlada ŽP uopće angažirati asistente u nastavi. Kao da se to tiče svih drugih samo ne roditelja djece. Nakon, ipak nekako dobivene informacije da će se na osobne asistente još pričekati naša Udruga je ponovo aplicirala sa svojim projektom prema Federalnom ministarstvu obrazovanja i znanosti i ponovo je za ovu školsku godinu osigurala 70% potrebitih sredstava za osobne asistente (zbog limitiranog iznosa sredstava po projektu od strane FMON). Tak da nam ponovo po projektu nedostaje 3.600 KM (za cijelu školsku godinu). I ponovo je to Vladi ŽP puno. Ali nije puno da angažira dva osobna asistenta po ugovoru o radu koji će porezne obveznike koštati svaki mjesec upravo toliko koliko nama nedostaje za cijelu školsku godinu (oko 30.000 KM godišnje za dva asistenta).

I mi bi najsretniji i najzadovoljniji bili kada mi naše Ministarstvo osiguralo sredstva za sve asistente u nastavi koliko ih treba, tako da udruga ne mora trošiti svoju energiju, kredibilitet i vrijeme za one aktivnosti koje ionako ne bi trebale biti u domeni jedne udruge građana.

Možda će se netko zapitati zašto ovakve informacije podastiremo u izvješću kada ovakav tip informacije po svojoj formi i sadržaju ne bi trebao biti dio godišnjeg izvješća. Mi smatramo da ovo jesu informacije koje trebaju biti sadržane u godišnjem izvješću i da vijećnici u Općinskom vijeću i zastupnici u Skupštini ŽP trebaju znati stvarni doprinos udruge Angelus našem društvu i kako se sukladno tomu društvo odnosi prema nama.  

FINANCIJSKI POKAZATELJI

PRIHODI

Donacije od fizičkih osoba ………….…………………………..………………………………..

570,00 KM

Donacije od pravnih osoba …………………………………………………………………….....

6.400,00 KM

Prihodi iz proračuna općine Domaljevac-Šamac ….………………..…..…………...............

2.000,00 KM

Prihodi iz proračuna Županije Posavske …….……………………….…………………..........

15.083,00 KM

Prihodi od članarine članova udruge ………………………….…………………………..........

510,00 KM

Prihodi od kamata ………………………………………………………………………………….

1,40 KM

Prihod drugih proračunskih izvora – donacije po projektima ………………….....................

6.467,00 KM

   

UKUPNI PRIHODI

31.031,40 KM

Prijenos sredstva iz 2017. godine (31.12.2017.)

17.923,72 KM

Ukupna potraživanja u 2018. godini

48.955,12 KM

PRIHODI PO PRORAČUNSKIM IZVORIMA

Struktura prihoda od proračunskih sredstava Vlade Županije Posavske je sljedeća:

Tranša iz proračuna za 2017. godinu (isplaćena u siječnju 2018.)………………………      833,00 KM

Tranše iz proračuna za 2018. godinu (u 11 rata) …………..……..……………………...  13.750,00 KM

Tranša iz granta neprofitnim organizacijama ……………………………………………..       500,00 KM

                                                                            UKUPNO IZ PRORAČUNA ŽP    15.083,00 KM

 

Struktura prihoda od proračunskih sredstava općine Domaljevac-Šamac je sljedeća:

Tranša iz proračuna za 2018. godinu (iz nama nepoznatog granta) ….……………….. 2.000,00 KM

                             UKUPNO IZ PRORAČUNA OPĆINE DOMALJEVAC-ŠAMAC      2.000,00 KM

 

Struktura prihoda iz proračuna Vlade FBiH je sljedeća:

Tranše iz proračuna za 2018. godinu (potpora inkluzivnoj nastavi) ….……………….. 6.467,00 KM

                                                       UKUPNO IZ PRORAČUNA VLADE FBIH       6.467,00 KM

 

RASHODI

Plaće i naknade defektolozima i asistentima u nastavi ……………………………....................

22.200,00 KM

Doprinosi na plaće po ugovoru o djelu …………………………………………………..................

4.183,57 KM

Hrana i piće za potrebe Dnevnog centra ………………….………………………...….................

2.265,76 KM

Oprema za rehabilitaciju ………………………………………………………………………….......

680,46 KM

Informatička oprema ………………………………………………………………………………......

1,143,98 KM

Uredski materijal …………………………………………………………………………………….....

233,04 KM

Usluge financija i knjigovodstva …………………………………………………………..…............

370,00 KM

Usluge Interneta  …………………………………………………………………………...……….....

415,00 KM

Usluge bankarske …………………………………………………………………………….…….....

475,35 KM

Pretplata za TV paket ……………………………….……………………………………………......

180,00 KM

Usluge održavanja objekta ……………………….……………………………………………..........

300,00 KM

Ostale usluge ………………………………………………………………………………………….. 

66,00 KM

UKUPNO RASHODI

32.513,16 KM

                                                                     

Raspoloživa sredstva Udruge na dan 31.12.2018. godine iznose 16.441,96 KM i prenose se u tekuću poslovnu godinu. Veći dio prenijetih sredstava u 2019. godinu čine namjenska sredstva po tekućim projektima te ih je moguće samo namjenski utrošiti tijekom realizacije projekata. Projicirani fiksni mjesečni troškovi udruge tijekom 2019. godine iznose 4.800 KM.

Udruga nema otvorenu blagajnu nego sav promet vodi preko otvorenog računa kod UniCredit banke. Sukladno Zakonu o udruženjima i fondacijama FBiH Udruga vodi poslovne knjige i u zakonskom roku dostavlja financijsko izvješće sukladno pozitivnim zakonskim propisima.                                                                                 

                                                                                                                Predsjednik udruge Angelus

                                                                                                               ________________________

                                                                                                                        Petar Dujmenović